چرا آب یونیزه قلیایی را بنوشیم؟

Tadalafil Oral Strips Buy 20 MG آب یونیزه قلیایی

Buy Tastylia Online No Prescription Needed ساختمان شیمیایی آب :
چرا فقط در کره زمین می توانیم زندگی کنیم، چرا در سایر سیارات قادر به زندگی نیستیم؟ زیرا کره زمین است که از آب پوشیده شده است و حیات ما به آب بستگی دارد. درصد زیادی از موجودات زنده، گیاهان و حیوانات در آب زندگی می کنند زندگی ما از آب نشأت گرفته است.بدن همه ارگانیسم های زنده بطور گسترده از آب تشکیل شده است. حدود 70 تا 90درصد از مواد آلی از آب تشکیل یافته است.وچه خوب است آب مصرفیمان آبی سالم باشد آب یونیزه قلیایی با دارا بودن چهار خاصیت مهم: 1-آنتی اکسیدان بالا 2- اکسیژن افزایش یافته3-حجم مولکولی کم 4-قلیایی بودن می تواند بهترین انتخاب برای نوشیدن باشد.

Tadalafil Tastylia orally disintegrating strips  

تداول الخيارات الثنائية في الولايات المتحدة الأمريكية
همه واکنش های شیمیایی در گیاهان و حیوانات در یک محیط آبی اتفاق می افتد، آب نه تنها محیط لازم برای واکنش های شیمیایی را فراهم می کند بلکه خود آب بعنوان یکی از عاملین واکنش نیز می تواند عمل کند. بطور خلاصه، زندگی شیمیایی وابسته به ساختمان شیمیایی آب است.

binary option strategy and third party monitoringA=0  

http://www.visionarywebsite.com/?kiolsa=algobit-demo-trading-system&e64=eb
آب، حلال جهانی :
آب یک مولکول دو قطبی است و تمایل زیادی به تشکیل پیوند هیدروژنی با سایر مولکول های دیگر دارد این ویژگی باعث شده است آب بعنوان حلال جهانی شناخته شود. مولکول آب، به اختصار شیمیایی H2O نوشته می شود که از 2 اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل یافته است.  
اتم هیدروژن شامل یک پروتون مثبت در هسته است که یک الکترون منفی در 3 لایه در اطراف هستة آن در حال گردش است روی بازوی دیگر، اتم اکسیژن در هسته خود 8 پروتون دارد که 8 الکترون در اطراف آن در حال گردش است.
الکترون منفی هیدروژن و 8 الکترون اکسیژن از اجزای کلیدی حیات ما به شمار می رود زیرا این دو اتم با هم ترکیب شده و مولکول آب را بوجود می آورند.
هیدروژن تمایل دارد تا با از دست دادن تک الکترون خود یونیزه شده و بشکل یون H+ در آید و اتم H+ تنها یک پروتون دارد و هیچ نوترونی ندارد. پیوند هیدروژنی زمانی رخ می دهد که الکترون اتم هیدروژن با اتم الکترونگاتیو دیگری مانند اکسیژن که فاقد الکترون است ترکیب شود.

follow url
دو قطبی بودن مولکول های آب :

Binary option system memory works مولکول آب
در مولکول آب، 2 اتم هیدروژن با اتم اکسیژن پیوند کوالانسی برقرار می کند. اما به دلیل اینکه اتم اکسیژن بزرگتر از هیدروژن است، میزان تمایل آن برای جذب الکترون های هیدروژن بیشتر است، بنابراین الکترون ها به اتم اکسیژن نزدیک و نزدیکتر می شود. این بدین معنی است اگر چه مولکول های آب به طور کلی ثابت هستند، حجم بزرگتر مولکول های اکسیژن تمایل دارند که همه الکترون ها را به شکل مولکولی بسمت خود بکشاند و دو اتم هیدروژن را به سمت خود می کشاند و به این صورت است که اتم اکسیژن بار الکتریکی الکترو نگاتیو پیدا می کند.
هسته اتم های هیدروژن، بدلیل اینکه الکترونهایش به اکسیژن نزدیک تر است، مقدار بار الکتریکی آن بصورت الکتورپوزیتو است. بنابراین مولکول های آب تمایل دارند تا پیوندهای ضعیفی با یکدیگر تشکیل دهند، زیرا اکسیژن انتهای مولکولی، منفی است و هیدروژن انتهایی مولکول دیگر مثبت است.
اتم هیدروژن، در حالیکه پیوند کوالانسی با مولکول های اکسیژن دارد، می تواند همچنین پیوند ضعیفی با اکسیژن سایر مولکول ها تشکیل دهد. بطور مشابه، اکسیژن انتهای مولکول با هیدروژن انتهایی مولکول دیگر پیوند هیدروژنی می دهد و این بدلیل این است که مولکول آب دو قطبی می باشد.
این پیوندهای ضعیف، نقش حیاتی را در ثابت کردن شکل مولکولی آب دارد. بدلیل اینکه این پیوندها ضعیف هستند، در واکنش های فیزیولوژیکی نرمال، براحتی شکسته و مجدد تشکیل می شوند. برای توضیح توانایی آب برای شکستن مواد دیگر، مقداری نمک خوراکی Nacl را در یک لیوان آب شهری بریزید. نمک خشک (Nacl)حاصل بر اثر ترکیب شدن اتم سدیم الکتروپوزیتو (Na+) و کلر الکترونگاتیو (CL-) بوجود می آید. بعد از اینکه نمک در آب قرار گرفت، اکسیژن الکترونگاتیو مولکول آب جذب یون های مثبت سدیم می شود و یون های هیدروژن مولکول آب با یون cl- واکنش می دهد. در آب پیوندهای یونی مولکول سدیم کلرید بدلیل مولکول های فراوان و فعال آب براحتی شکسته می شود.
این دلیلی است که ما می گویم آب یک حلال جهانی است. و یک محلول طبیعی است که پیوندهای بزرگتر را می شکند و مولکول های پیچیده را بوجود می آورد.

eclipse trader
واکنش اکسیداسیون – احیا :
احیاء به معنی اضافه شدن یک الکترون (e-) است و برعکس آن، اکسیداسیون به معنی برداشت الکترون است. اضافه کردن یک الکترون (واکنش احیا)، انرژی را در ترکیبات احیا شده ذخیره می کند. حذف الکترون (اکسیداسیون) انرژی را از ترکیبات اکسید شده آزاد می کند، در این صورت یک ماده احیا می شود و دیگری اکسید می شود.
وقتی مولکول B,A به هم نزدیک می شوند، این اتفاقات می افتد :                                     Ae-      +       B    →        A      +      Be-
                                                                                                                   (احیا شده) (اکسید شده)  (گیرنده الکترون)  (دهنده الکترون)          
مولکول B یک الکترون را از مولکول A می گیرد، بنابراین مولکول A اکسید شده زیرا یک الکترون را از دست می دهد بار الکتریکی خنثی B به دلیل دریافت الکترون منفی (e-) احیا می شود.
در سیستم بیولوژیکی، برداشت یا اضافه کردن یک الکترون به طور مکرر مکانیسم های اکسیداسیون و احیا را تشکیل می دهد. این واکنش های اکسیداسیون احیا، واکنش رداکس نامیده می شود.

go to link
اسید  و باز

http://www.visionarywebsite.com/?kiolsa=opzioni-binarie-piu-redditizie&70e=66 اسید و باز
اسید ماده ای است که غلظت یون هیدروژن (H+) در آب راافزایش می دهد و باز ماده ای است که غلظت یون هیدروژن را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، غلظت یون هیدروکسید (OH-) را افزایش می دهد، درجه اسیدی یا قلیایی یک محلول با معیار pH نامیده می شود، که لگاریتم منفی، غلظت یون هیدروژن را نشان می دهد.
pH=1/log {H+} = - log {H+}     

فرم دریافت آب قلیایی رایگان